KENTÇİM ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel verileriniz ve sağlık verileriniz; veri sorumlusu olarak Kentçim Çimento Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Toplanan kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel verileriniz ve sağlık verileriniz Şirket’imize açıklamanıza konu olan; Şirket’in yasal yükümlülüklerinin (örneğin çalışan cihazlarından internete erişim durumunda temin edilen verilerin 5651 sayılı kanun kapsamında işlenmesi) yerine getirilmesi maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Şirketi’mizin, Topluluk Şirketleri’nin ve Şirketimizle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, talep/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim süreci, mali işler vb.), Şirket insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel verileriniz ve sağlık verileriniz; Şirket’in yasal yükümlülüklerinin (örneğin çalışan alışan cihazlarından internete erişim durumunda temin edilen verilerin 5651 sayılı kanun kapsamında işlenmesi) yerine getirilmesi maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket’imizin, Topluluk Şirketleri’nin ve Şirket’imizle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirket’imiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, talep/şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim süreci, mali işler vb.), Topluluk Şirketleri’ne hukuki ve ticari konularda destek olunması, Topluluk ve Şirket insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, Topluluk Şirketleri’ne, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Kentçim Çimento Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel verileriniz ve sağlık verileriniz; Şirketimiz tarafından yukarıda 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebeplerle, işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. Şirket’imiz Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

 

Şirket’imiz, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

 

 • İş başvurunuz ve sözleşmeniz süresince, Şirket’imiz ile paylaştığınız sağlık verileriniz, Şirketimiz tarafından yasalarda öngörülen kayıtların tutulması ve/veya iş sözleşmeniz kapsamında (varsa) tarafınıza çeşitli yan hak ve menfaatler sağlanması amaçlarıyla işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 

 • İş başvurunuz ve sözleşmeniz süresince, Şirket’imiz ile paylaştığınız dernek, vakıf ve sendika üyeliği bilgileri (sivil toplum kuruluşları üyelikleri dâhil) ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, Şirketimiz tarafından yasalarda öngörülen kayıtların tutulması ve denetim faaliyetlerinin icrası amacıyla işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 

 • İş başvurunuz ve sözleşmeniz süresince Şirket’imiz ile paylaştığınız adli sicil bilgileriniz işlenebilecek ve resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda paylaşılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kentçim Çimento Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Şirket’imize iletmeniz durumunda Şirket’imiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirket’imiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.